Video khám xét của Bộ Công an tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank ở quận 1

Sỹ Hưng - Hồng Hải - Hải Lê - Thanh Long