Hướng về đồng bào bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 12

Tấn Nguyên - Tử Trực - Trần Thường - Kỳ Nam - Anh Tú - Hồng Ánh - Thảo Nguyên