Siết đăng kiểm: “Cò" tan tác, trung tâm “bỏ chạy”

Thực hiện: Sỹ Hưng - Thanh Tuấn - Thiên Kim - Đọc: Đinh Lan - Dựng video: T.Th