Hãng Abbott có 5 sản phẩm liên quan đến giá trần và được áp dụng giá trần ngay từ hôm nay. Đó là sản phẩm Abbott Grow 3 (loại hộp 900 g), Grow G-Powder Vanilla (hộp 900 g), Similac GainPlus IQ (chứa Intelli-Pro, hộp 900 g), Similac GainPlus IQ (chứa Intelli-Pro, loại hộp 1,7 kg) và Grow-G-Powder Vanilla (hộp 1,7 kg). Công ty 3A còn cam kết hỗ trợ 100% khoản chênh lệch giữa giá mới và giá cũ cho khách hàng.

H.Hạnh