- Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM, trả lời: Nghị định 110/2007/NĐ-CP áp dụng đối với công ty Nhà nước, nông trường quốc doanh; đối tượng thụ hưởng các chế độ quy định trong nghị định này là người lao động không bố trí được việc làm do thực hiện các chính sách cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, phá sản hoặc sắp xếp, đổi mới, phát triển các nông trường quốc doanh.

Người lao động phải đang làm việc, khi sắp xếp lại, công ty Nhà nước đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm. Như vậy, nếu bạn đang chờ giám định sức khỏe để giải quyết chế độ thì sẽ không thuộc đối tượng lao động dôi dư quy định tại Nghị định 110/2007/NĐ-CP.