Phát biểu tại đại hội, ông Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, luôn mong văn nghệ sĩ luôn vững vàng, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, ngày càng có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước và con người Việt Nam.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.
Y.Anh