Đãi ngộ tác giả không nên cào bằng

Nếu vẫn cứ giữ cách làm cũ từ các trại sáng tác và đầu tư cho tác phẩm thì sân khấu sẽ chết

Đãi ngộ tác giả không nên cào bằng
Xem thêm