Trần Bạch Đằng - Chân dung kẻ sĩ Nam Bộ - Ảnh 1.

Bìa sách “Trần Bạch Đằng - Chân dung kẻ sĩ Nam Bộ”

Nhóm chủ biên đã nhận được sự cộng tác của hơn 50 người đã từng có thời gian gắn bó với ông Trần Bạch Đằng để hình thành nên cuốn sách này. Tác giả Nguyễn Trọng Xuất cho biết: "Viết về đồng chí Trần Bạch Đằng vừa là tự hào vừa là thử thách đối với chúng tôi, vì ông vừa là nhà lãnh đạo bản lĩnh, sắc sảo, chỉ đạo phong trào đô thị Sài Gòn, địa bàn chiến lược trong những năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống xâm lược Pháp và Mỹ đồng thời ông là một trí thức, một nghệ sĩ rất đa dạng, đã có những sáng tác độc đáo ở hầu hết các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật mà nhiều người khó có thể hiểu được thấu đáo".

V.Nghệ