Theo đó, người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế (nằm trong độ tuổi theo quy định) không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH khi thôi việc.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới theo sắp xếp của tổ chức có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với mức đang hưởng thì được bảo lưu mức đang hưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử.

H.Nhung