Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Tổng LĐLĐ VN, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, điều phối có hiệu quả các hoạt động của chương trình quốc gia về bảo hộ lao động (BHLĐ), an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động đến năm 2010. Bộ LĐ-TB-XH cũng phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật lao động về BHLĐ, ATLĐ, đề xuất xây dựng Luật ATLĐ, vệ sinh lao động. Thủ tướng cũng chỉ thị cho các bộ tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định về BHLĐ, ATLĐ, vệ sinh lao động đối với ngành, nghề, lĩnh vực, đơn vị mình quản lý.

Theo chỉ thị này, Tổng LĐLĐ VN tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động chấp hành pháp luật lao động về BHLĐ, ATLĐ. Các bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu để xảy ra TNLĐ gây hậu quả nghiêm trọng. Người sử dụng lao động phải chấn chỉnh ngay việc thực hiện pháp luật lao động về BHLĐ, ATLĐ, bố trí đầy đủ cán bộ làm công tác BHLĐ, ATLĐ, huấn luyện ATLĐ cho người lao động theo quy định.

T. Linh