Trong lúc khó khăn về nguồn vốn, TP yêu cầu Sở GTVT và UBND các quận cần phân kỳ đầu tư trục đường thành 5 đoạn. Phân kỳ nào ít khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng thì triển khai trước. Đối với những đoạn tuyến còn nhiều quỹ đất trống, UBND quận được kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức “đổi đất lấy hạ tầng” và kết hợp chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

A.Nguyệt