TP yêu cầu các trường nói trên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án ký túc xá sinh viên, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

V.Lê