Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra. Hội nghị đã tập trung và dành nhiều thời gian để thảo luận các báo cáo, tờ trình do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TP trình Thành ủy. Các đại biểu dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc.

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh cần làm rõ thêm một số vấn đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ TP. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện hoàn thành đạt và vượt 9/12 chỉ tiêu kế hoạch năm; 2 chỉ tiêu là cấp nước sạch và xử lý nước thải công nghiệp vẫn chưa đạt.

Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, bình quân 11 tháng tăng 1,76% so cùng kỳ. Cải cách hành chính có chuyển biến, môi trường kinh doanh được cải thiện; sản xuất - kinh doanh tiếp tục phát triển; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 30% GRDP; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhanh cả về số lượng và tổng vốn đăng ký (có 36.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,7% so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký và bổ sung tăng 35,8% so cùng kỳ).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo… có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Các chương trình hành động thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố được triển khai và đạt được một số kết quả tích cực ban đầu, làm cơ sở để đẩy mạnh việc thực hiện trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, kinh tế thành phố còn khó khăn, thách thức. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố chưa đạt yêu cầu. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động. Ứng dụng khoa học - công nghệ chưa mang lại hiệu quả cao. Nhiều nguồn lực xã hội trên địa bàn chưa được khai thác, sử dụng vào đầu tư để đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Một số chỉ tiêu kinh tế mức tăng thấp hơn so cùng kỳ, như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ còn chậm. Chưa khai thác hết tiềm năng du lịch thành phố. Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ. Tình hình phạm pháp hình sự, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn, có mặt gia tăng.


Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X

Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017, theo Bí thư Đinh La Thăng, cần triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức quán triệt, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng năm, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, cháy nổ, ngập nước; thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố. Khẩn trương hoàn thành xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đột phá để thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Nhanh chóng hoàn tất các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đột phá nhằm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND TP đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của chính phủ, thủ tướng Chính phủ, bộ ngành trung ương; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền gắn với giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường thông tin để doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của thành phố; hỗ trợ, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn thành phố, đảm bảo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công, đa dạng hóa và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển. Đảm bảo yêu cầu tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện 7 chương trình đột phá, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa và giải quyết các vấn đề phát triển, vấn đề cấp bách của thành phố…

Trường Hoàng