Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; lãnh đạo Trung ương và TP HCM.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, Thành ủy TP HCM đã ban hành Chương trình hành động số 45 với nhiều nội dung, trong đó đề ra 6 nhiệm vụ trung tâm và giải pháp xây dựng con người TP phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa thành phố và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Qua 5 năm thực hiện, TP HCM coi trọng và xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển, chú trọng khơi gợi tính chủ động và sáng tạo trong nhân dân nhằm huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa và thể thao làm cho đời sống văn hóa nhân dân ngày càng phong phú; quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, tôn tạo và phát huy vai trò của các di sản văn hóa dân tộc… Giai đoạn 2016-2019, TP đã bố trí vốn cho 76 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa với tổng vốn đầu tư trên 9.285 tỉ đồng, thiết chế văn hóa dành cho nghệ thuật chuyên nghiệp có bước phát triển.

Coi trọng phát triển văn hóa con người - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ghi nhận và tiếp thu ý kiến các ngành để TP HCM chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết 33. TP HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là bộ mặt của cả nước, TP chịu nhiều áp lực là "vùng trũng" với nhiều vấn đề phải giải quyết như ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, tệ nạn xã hội… nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33, TP HCM chưa đạt được kết quả như mong muốn và chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của sự phát triển kinh tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành trung ương của TP HCM. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng phát triển văn hóa con người. 

Trong nhận thức của Đảng, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị. Từ Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phát triển văn hóa con người. Gần đây nhất trong hội nghị tổng kết kinh tế-xã hội 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề ra yêu cầu phải cân bằng giữa vấn đề kinh tế văn hóa, giữa văn hóa con người và kinh tế, không chỉ tập trung cho kinh tế và nhấn mạnh rằng kinh tế có thể suy yếu 1, 2 năm, suy thoái 1, 2 năm sẽ phục hồi nhưng mà suy thoái về tư tưởng chính trị văn hóa, đạo đức lối sống phải mất nhiều thời gian để phục hồi. 

Đối với TP HCM, trong nhận thức đã đặt văn hóa ngang bằng với kinh tế và chính trị, coi sự "văn minh, nghĩa tình" là những thành tố ngang bằng với hiện đại phát triển kinh tế, xây dựng TP "có chất lượng sống tốt". TP có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đầu tư đáng kể cho văn hóa, xã hội hóa hoạt động văn hóa phát triển mạnh mẽ, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, giao lưu quốc tế về văn hóa có bài bản và phong phú… 

Tuy nhiên, so với vị trí và tiềm lực quan trọng của TP thì cần phải cố gắng hơn, đầu tư cho văn hóa chưa xứng tầm. "TP đặc biệt thế này nhưng chưa có một "thánh đường" nghệ thuật nào, cái xây được ít hơn so với cái bỏ đi, hệ thống bảo tàng và thư viện chưa đáp ứng và chưa có thiết chế nào xứng tầm và là niềm tự hào của người dân TP như một số thành phố phát triển... Tác phẩm văn học nghệ thuật chưa phản ảnh được nhịp sống thời cuộc, tức chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm, nguyên nhân do đâu?..." – ông Võ Văn Thưởng gợi ý. 

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trước đây đời sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những tác phẩm đi vào đời sống, để đời… Chiến lược phát triển nền công nghiệp văn hóa còn mới ở giai đoạn "kế hoạch", chất lượng đời sống văn hóa còn nhiều băn khoăn… Đừng thấy người lao động đổ về TP là áp lực nặng nề mà đó cũng là lợi thế, hằng năm đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế.

Đặc biệt, TP chưa có điểm sáng, điểm nhấn trong văn hóa chính trị, TP luôn là tâm điểm của dư luận, việc thực hiện Nghị quyết 33 của TP có tác động rất lớn đến việc thực hiện của cả nước. Do đó, ông Võ Văn Thưởng đề nghị cái gì đã làm tốt thì cần làm tốt hơn, chưa tốt thì làm cho tốt…

Bài và ảnh: Trường Hoàng