Chủ tịch HĐND TP HCM làm Trưởng đoàn giám sát, chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Đoàn giám sát.

Trưởng Ban Đô thị HĐND TP phụ trách tham mưu kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề này; tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát gửi HĐND TP.

TP HCM lập đoàn giám sát việc thực hiện, quản lý quy hoạch - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP HCM biểu quyết thông qua Nghị quyết giám sát công tác thực hiện và quản lý quy hoạch

Nội dung giám sát là đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố; xác định các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện quy định pháp luật về công tác lập, tố chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP.

Đoàn giám sát sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất và giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện giám sát là từ tháng 4-2021.

Công tác thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP những năm gần đây đã có nhiều biến chuyển. Thế nhưng,  trên địa bàn TP vẫn còn nhiều dự án dính quy hoạch "treo", thậm chí có dự án "treo" hơn 20 năm như Bình Quới, Thanh Đa…

Phan Anh