Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu giám đốc Sở Du lịch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm trong việc không chuyển một vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra. Đồng thời khẩn trương rà soát hồ sơ, tài liệu, phối hợp Công an TP để chuyển vụ việc vi phạm pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ khách sạn Lam Hùng - khách sạn Lam Anh cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.

Song song đó, người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu giám đốc Sở Du lịch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, công tác lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

Thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến du lịch do Văn phòng Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Du lịch thực hiện năm 2016, năm 2017 theo quy định; không quyết toán các khoản chi phí với mức chi cao hơn quy định, mức chi chưa được UBND TP chấp thuận và các khoản chi ngoài quy định.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong còn giao giám đốc Sở Du lịch kiện toàn tổ chức, bộ máy của Thanh tra Sở Du lịch để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, qua công tác thanh tra phát hiện nhiều vi phạm đối với việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực quản lý của Sở Du lịch như có những trường hợp vi phạm hành chính nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính, không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải tỏa hành vi vi phạm hành chính nhưng không có tài liệu chứng minh…

Do đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu giám đốc Sở Du lịch phải rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên; nghiêm túc phê bình rút kinh nghiệm, nêu rõ lý do, không để xảy ra trường hợp tương tự. Xây dựng và ban hành quy trình giải quyết hồ sơ đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP, Thanh tra TP.

Sở Du lịch báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP sau 30 ngày kể từ ngày nhận văn bản chỉ đạo của UBND TP.

Trung tâm Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du lịch) để xảy sai sót trong quá trình thực hiện đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu và ký hợp đồng mua sắm, thuê dịch vụ thực hiện các chưong trình. Vì thế, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng dịch vụ và thanh toán chi phí các chương trình chưa đúng; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến du lịch.

Phan Anh