Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 11), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 đến ngày 12-10-2019, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 11 đã họp bàn về các nội dung:

Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018; bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét thi hành kỷ luật đảng viên; về kết quả công tác đối ngoại và tình hình Biển Đông gần đây, chủ trương, giải pháp của ta.

Hội nghị Trung ương 11 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Lưu Quang thông tin đa số ý kiến Ban Chấp hành Trung ương thống nhất với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng như:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng bảo đảm ổn định vĩ mô, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững…

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, với mục tiêu là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, vượt ngưỡng thu nhập trung bình cao.

Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức mạnh của nền kinh tế. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh.

Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động, hội nhập quốc tế và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Bài và ảnh: Trường Hoàng