Ngày 17-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7).

Trung ương Đảng bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 7. Ảnh: Nhật Bắc

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề Trung ương thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; trình bày tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Hội nghị Trung ương 7.

Tiếp đó, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tổng kết và bế mạc hội nghị.

Xin xem toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại đây

Thế Dũng