UBND TP HCM yêu câu Sở GTVT TP nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra những trường họp tương tự về sau.

Liên quan đến việc kiểm định cầu, UBND TP đã đồng ý chủ trương cho phép Sở GTVT thực hiện quyết toán các công trình kiểm định cầu đã hoàn thành trong các năm 2017, 2018 và tổ chức thực hiện công tác kiểm định cầu trong năm 2019 theo điểm 2 Công văn số 4314/2016 của UBND TP.

Đồng thời yêu cầu sở này khẩn trương xây dựng hoàn thành quy định về công tác kiềm định cầu, bộ định mức dự toán và đơn giá thực hiện, trình UBND TP công bố để áp dụng kể từ đầu năm 2020.

UBND TP HCM phê bình Sở GTVT - Ảnh 1.

Văn bản phê bình của UBND TP đối với Sở GTVT

Theo báo cáo của Sở GTVT, trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm định cầu năm 2019 nhằm giải ngân kịp thời tiến độ nguồn vốn được giao, đơn vị này đã gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Sở GTVT cho biết định mức được xây dựng trên cơ sở nội dung hướng dẫn quy định công tác kiểm định cầu. Tuy nhiên, quy định công tác kiểm định cầu có tính chất nghiên cứu khoa học, công nghệ mới về chuyên ngành, cần phải lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến chuyên ngành của Bộ GTVT, do đó đến tháng 12-2018 mới hoàn thành bản dự thảo.

Công tác xây dựng định mức kiểm định cầu phải thực hiện khảo sát, thu thập số liệu thực tế từ các công trình kiểm định cầu năm 2016, 2017 và 2018 nên kéo dài thời gian.

Ngoài ra, sau khi xây dựng hoàn thành bộ định mức, phải lấy ý kiến phản biện của các đơn vị liên quan và lấy ý kiến chuyên ngành Bộ Xây dựng trước khi trình UBND TP phê duyệt và công bố áp dụng.

Dự kiến đến cuối năm 2019, bộ định mức dự toán, đơn giá kiểm định cầu mới hoàn thành và ban hành áp dụng (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và Hội đồng Xây dựng định mức lao động kỹ thuật TP). Do đó công tác kiểm định cầu năm 2019 sẽ khó áp dụng được định mức, đơn giá kiểm định cầu mới.

Từ đó, Sở GTVT xin nhận trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc xây dựng bộ định mức kiểm định cầu trước UBND TP.

Phan Anh