Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 2 điều 65 Luật An toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) quy định: Khi TLĐ, bên thuê lại lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng thuê lại lao động, không được phân biệt đối xử về AT-VSLĐ đối với NLĐ thuê lại so với NLĐ của mình và tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho NLĐ thuê lại. Khi xảy ra TNLĐ, phải kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời thông báo ngay với doanh nghiệp (DN) cho TLĐ và thực hiện khai báo, điều tra theo quy định; phối hợp với DN cho thuê lại lao động trong việc điều tra TNLĐ; lưu giữ các hồ sơ về AT-VSLĐ có liên quan đến NLĐ thuê lại. Căn cứ quy định trên, khi anh chị Lan bị TNLĐ, trách nhiệm của kho hàng là sơ cứu, cấp cứu, đồng thời thông báo ngay với công ty cho TLĐ để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, kho hàng phải thực hiện khai báo, lưu giữ hồ sơ và phối hợp với công ty ở Bình Thạnh điều tra TNLĐ theo quy định.