Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 1-1-2016, từ 1-1-2018 sẽ có thêm một số đối tượng lao động được đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể, từ ngày 1-1-2018, người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

Cũng từ 1-1-2018, người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc. Đối với NLĐ giao kết từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều người sử dụng lao động thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên; đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất; đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN theo từng HĐLĐ.

Ai phải đóng BHXH bắt buộc? - Ảnh 1.

Về mức đóng: Tỉ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN bằng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ. Như vậy, tổng cộng tỷ lệ mà đơn vị sử dụng lao động đóng vào Quỹ BHXH (ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí, tử tuất) là 17,5% (giảm 0,5% so với trước đây).

Về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN: Theo quy định của Luật, đối với chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương, phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động; từ ngày 1-1-2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ.

Mức lương, phụ cấp lương các khoản bổ sung khác ghi trong HĐLĐ theo quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-11-2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Tin - ảnh: K.An