UBND tỉnh đặt mục tiêu đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài (bình quân mỗi năm đưa ít nhất 300 lao động) và căn cứ vào lực lượng lao động trong độ tuổi lao động sẽ phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, TP. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hơn 164 tỉ đồng, trong đó có khoảng 1.000 lao động thuộc nhóm 1 và 500 lao động thuộc nhóm 2 được hỗ trợ chi phí ban đầu và hỗ trợ tín dụng từ nguồn ngân sách trung ương.

Để triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cấp tỉnh và ở cấp huyện nhằm tổ chức tư vấn, vận động NLĐ thuộc đối tượng thụ hưởng có khả năng đi xuất khẩu lao động tham gia xuất khẩu lao động; hướng nghiệp, tư vấn về xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ; đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho NLĐ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngoài nước…

V.Linh