Trước đây, khoản 1, điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định kinh phí hoạt động của cơ quan BHXH trong thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN được bố trí trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN theo quy định về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam. Ngoài ra, khoản 2 còn quy định cơ quan BHXH được trích một phần khoản phạt lãi chậm nộp phát hiện qua thanh tra để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Bãi bỏ quy định hỗ trợ, thưởng thêm cho thanh tra BHXH - Ảnh 1.

Nay theo quy định mới tại Nghị định 161/2017/NĐ-CP, khoản 2, điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP bị bãi bỏ. Cơ quan BHXH không được phép trích từ lãi chậm nộp để hỗ trợ, thưởng thêm cho thanh tra. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15-2-2018.

Th.Thảo