Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ nội dung các văn bản liên quan đến tiền lương như sau: Quyết định 198/1999/QĐ-TTg về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định 234/2005/QĐ-TTg quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước; Quyết định 72/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước; Quyết định 42/2011/QĐ-TTg bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục; Quyết định 43/2012/QĐ-TTg sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định 234/2005/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty Nhà nước.

Bãi bỏ thêm 5 văn bản liên quan đến tiền lương cán bô, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Thêm 5 văn bản liên quan đến tiền lương được bãi bỏ

Bên cạnh tiền lương, Quyết định 01 cũng bãi bỏ nhiều chính sách thuế khác như: Quyết định 75/1998/QĐ-TTg về mã số đối tượng nộp thuế; Quyết định 143/1998/QĐ-TTg sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch; Quyết định 172/2001/QĐ-TTg xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-1-2020.

H.Lê