Để bảo đảm hoạt động, ngoài các cán bộ, viên chức được bố trí làm việc tại nhà, BHXH quận cử 4 cán bộ thường trực làm việc tại trụ sở để xử lý hồ sơ. Đồng thời, có công văn hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp về nộp và nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Cụ thể, đối với đơn vị sử dụng lao động sẽ thực hiện nộp hồ sơ điện tử đối với tất cả các loại hồ sơ thuộc danh mục thực hiện giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đối với cá nhân thực hiện nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia) hoặc dịch vụ bưu chính. BHXH quận Tân Phú sẽ thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính đối với tất cả thủ tục của đơn vị và cá nhân kể từ ngày 15-6-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, BHXH TP cũng đã có thông báo về tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, thời gian thực hiện kể từ ngày 15-6 (đến khi có thông báo mới) để phòng chống dịch Covid-19. 

M.Chi