Đoàn Việt Nam gồm đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Với tiêu đề “Cuộc sống tốt đẹp hơn cho NLĐ di cư thông qua tăng cường an sinh xã hội cho lao động di cư”, diễn đàn thảo luận 2 chủ đề chính: tình hình an sinh xã hội cho lao động di cư; hướng tới BHXH di động cho lao động di cư. Các đại biểu đã chia sẻ thông tin về cách thức bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm đối tượng này thông qua việc rà soát các chính sách về lao động, di cư nhằm lồng ghép nội dung an sinh xã hội nói chung và BHXH nói riêng cho lao động di cư, tăng cường nhận thức của NLĐ về các lợi ích để họ tham gia BHXH cũng như các loại hình bảo hiểm khác. Đoàn Việt Nam đã chia sẻ thông tin về hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

Bảo đảm quyền lợi cho lao động di cư

Điểm mới trong chính sách BHXH của Việt Nam là lao động nước ngoài tại Việt Nam cũng như lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đều là đối tượng tham gia. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2018, trong khi lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã bắt đầu triển khai từ ngày 1-1-2016. Tại phiên họp nhóm, các đại biểu còn thảo luận và nhất trí đưa ra 15 khuyến nghị nhằm tăng cường an sinh xã hội cho NLĐ di cư và hành động hướng tới tính di động về BHXH cho NLĐ di cư trong khối ASEAN.

M.Đức