- BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp người lao động muốn bảo lưu thời gian đóng BHTN (tháng lẻ) do đã hưởng hết thời gian hưởng TCTN chỉ cần nộp sổ BHXH kèm theo các tờ rời, quyết định hưởng TCTN, tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS), không cần quyết định chấm dứt hưởng BHTN hoặc thiếu phu hồi TCTN.