Biên bản xử lý kỷ luật có giá trị? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP, cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do. Như vậy, ở tình huống trên, nếu NLĐ không chịu ký tên vào biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do NLĐ không đồng ý. Khi đó, biên bản đó mới hợp lệ và có thể sử dụng để xử lý kỷ luật NLĐ.