Trước đó, UBND tỉnh cũng đã có văn bản ủy quyền cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện phê duyệt danh sách và kinh phí chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, đơn vị đã có công văn đôn đốc các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo quy định; đề nghị các DN tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho NLĐ thực hiện trình tự thủ tục chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Căn cứ trên đề nghị của NLĐ, DN chủ động huy động các nguồn lực của đơn vị để kịp thời tổng hợp, rà soát và lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ. Sau đó, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo các trình tự thủ tục đã được hướng dẫn.

N.Huỳnh