Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các đơn vị, doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu vi phạm, chây ì trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 76 đơn vị, DN, kiểm tra 28 đơn vị, DN; phối hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thanh tra liên ngành đột xuất tại 3 đơn vị, DN có dấu hiệu vi phạm; phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra liên ngành tại 4 đơn vị sử dụng lao động...

Qua thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh đã phát hiện và yêu cầu đơn vị sử dụng lao động khắc phục tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN 22,631 tỉ đồng.

H.Lê