Nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp (PC, TC) được tính vào thu nhập chịu thuế và được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, không phải phụ cấp nào cũng phải chịu thuế. Sau đây là các loại PC không tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Các loại phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1.

Nhiều loại phụ cấp, trợ cấp trong năm 2020 không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm b, khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản PC, TC sau đây không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân: TC, PC ưu đãi hàng tháng và TC một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; TC hàng tháng, TC một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ; PC quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang; PC độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; PC thu hút, phụ cấp khu vực; TC khó khăn đột xuất, TC tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, TC một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, TC hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, TC thôi việc, TC mất việc làm, TC thất nghiệp và các khoản TC khác theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật BHXH; TC đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật; PC phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao; TC một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. TC chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc (theo khoản 1, điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ); PC đối với nhân viên y tế thôn, bản; PC đặc thù ngành nghề.

Điều kiện phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm b, khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản PC, TC và mức phụ cấp, TC không tính vào thu nhập chịu thuế phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản PC, TC, mức PC, TC áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức PC, TC hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

- Trường hợp khoản PC, TC nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

- Riêng TC chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

H.Lê