Không được miễn thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1.

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN bao gồm: Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, khoản tiền bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn không nằm trong danh mục thu nhập được miễn thuế TNCN. Do đó, khi người lao động nhận khoản tiền bồi thường này vẫn phải thực hiện nghĩa vụ về thuế TNCN theo quy định.