- Trường hợp hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ (mẫu C70a-HD); danh sách người lao động (NLĐ) chưa nhận chế độ (mẫu 23-CBH).

Cách lập hồ sơ điện tử hưởng các chế độ BHXH, BHTN - Ảnh 1.

- Trường hợp hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) lập Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu 12-HSB); Tờ khai của thân nhân (mẫu 09A-HSB); Văn bản đề nghị (mẫu 05-HSB).

- Hồ sơ chi hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động lập theo Khoản 3 Điều 30 Quyết định 828/QĐ-BHXH:

+ Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí (mẫu 24-CBH).

+ Danh sách NLĐ đã được đào tạo có chữ ký xác nhận của từng NLĐ (mẫu 25-CBH).

- Hồ sơ chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; chi phí giám định y khoa lập theo quy định.


Tin -ảnh: T.Ngôn