Cụ thể như sau:

1. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010.

Cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1-7 - Ảnh 1.

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2017 = Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2017 x 1,0744.

2. Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 1-7-2017

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 1-7-2017 = Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6-2017 x 1,0744

Điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 1.040.000 đồng

- Đối với mức hưởng bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 1.300.000 đồng.

3. Điều chỉnh trợ cấp tuất hằng tháng đối với những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1-7-2017 thì từ ngày 1-7-2017 mức hưởng như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 520.000 tháng.

- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 650.000 tháng.

- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 910.000 tháng.

Tin -ảnh: K.An