Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Khoản 5, điều 3, Luật BHXH 2014 quy định thời gian đóng BHXH được tính từ khi NLĐ bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Như vậy, nếu tham gia BHXH không liên tục thì NLĐ sẽ được cộng dồn tổng các khoảng thời gian đã đóng. Trường hợp NLĐ đã chốt sổ, hưởng chế độ BHXH một lần, sau đó đóng lại thì sẽ tính lại từ đầu do khoảng thời gian trước đó đã tính hưởng chế độ rồi.