Theo quy chế này, nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin về hồ sơ tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính mà mình biết được trong quá trình làm việc, trừ trường hợp được đối tượng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin đó để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định mà không nêu rõ lý do bằng văn bản; hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; lợi dụng các quy định, các vướng mắc về thủ tục hành chính để trục lợi; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, chậm trễ, gây cản trở trong thực hiện nhiệm vụ được giao… Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính; đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm nghiệp vụ…

Kết quả cải cách thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam cho thấy đến hết năm 2021, số lượng thủ tục hành chính còn 25 thủ tục. Giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện được cắt giảm tối đa. BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh giao dịch điện tử. Người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch với cơ quan BHXH 24/7. Mặt khác, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4. Trong các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ được rút ngắn thời gian từ 5 ngày chỉ còn 1 ngày làm việc. 

D.Thu