Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Việc xác định NLĐ có được hưởng trợ cấp theo khoản 2 điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động phải căn cứ vào biên bản điều tra TNLĐ của đoàn điều tra TNLĐ có thẩm quyền quy định tại điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động (biên bản sẽ xác định tuyến đường, thời gian, nguyên nhân và kết luận tính chất vụ việc). NLĐ tham gia giao thông để thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, bị tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc tử vong thì được xác định là TNLĐ.