Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc.

Theo đó, tiền lương đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN được hiểu là tiền lương tháng liền kề trước tháng bị TNLĐ, BNN; là tiền lương tháng cuối cùng đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của công việc đã làm mà công việc đó gây ra bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị BNN khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN.

Tiền lương làm căn cứ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Ảnh 1.

Việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc được hướng dẫn trong Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH

Đối với, trường hợp NLĐ bị TNLĐ ngay trong tháng đầu đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN hoặc bị TNLĐ, BNN trong tháng đầu trở lại làm việc đóng bảo hiểm sau thời gian đóng gián đoạn do chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì bằng tiền lương đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của chính tháng đó.

Trường hợp NLĐ bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1-1-2016 mà thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp được tính trên cơ sở hệ số tiền lương và phụ cấp (nếu có) nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp.

Trường hợp NLĐ đồng thời giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì tiền lương tính hưởng trợ cấp bằng tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của tất cả các hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại tháng liền kề trước tháng bị TNLĐ hoặc bị BNN của lần sau cùng nhưng không quá 20 tháng lương cơ sở (mức hiện hành là không quá 26.000.000 đồng).

Tin -ảnh: Đ.Viên