BHXH Việt Nam trả lời: Để có thể thực hiện các DVC nói chung và các DVC hỗ trợ NLĐ và đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nói riêng trên Cổng DVC quốc gia, NLĐ và đơn vị sử dụng lao động cần phải có tài khoản đăng nhập Cổng DVC quốc gia. Ông có thể xem chi tiết hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html.