BHXH TP HCM trả lời: Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định điều kiện để được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất là người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4-2021. Số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1-5-2021. Như vậy, trường hợp DN còn nợ tiền BHXH từ tháng 2-2021 thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.