- BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 1, khoản 2, điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì việc thực hiện cấp lại sổ BHXH được thực hiện trong các trường hợp như: sổ BHXH bị mất, hỏng, thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu người tham gia BHXH có thay đổi các nội dung khác như: số CMND, ngày cấp, nơi cấp CMND, thay đổi về địa chỉ hộ khẩu (chuyển hộ khẩu, thay đổi địa chỉ trên sổ hộ khẩu do thay đổi địa giới hành chính) làm thay đổi địa chỉ hộ gia đình đề nghị đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử theo phiếu giao nhận hồ sơ 608 chuyển cho cơ quan BHXH đang quản lý để điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu nhưng không cấp lại sổ BHXH và không ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.