Chế độ tập sự đối với công chức từ ngày1-12-2020 được quy định cụ thể tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020. Theo đó.

Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trong đó:

- Thời gian tập sự:

+ 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

+ 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

+ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Chế độ tập sự đối với công chức từ ngày 1-12-2020 - Ảnh 1.

+ Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

Như vậy, so với Khoản 12 Điều 1 tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP , quy định mới đã bổ sung điều kiện đối với trường hợp người tập sự nghỉ dưới 14 ngày được tính vào thời gian tập sự.

Nội dung tập sự:

+ Nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

+ Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

+ Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

- Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước được tính vào thời gian tập sự (quy định mới).

Trường hợp không thực hiện chế độ tập sự

- Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng nêu trên.

Chế độ tập sự đối với công chức từ ngày 1-12-2020 - Ảnh 2.

- Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm (quy định mới).

Lưu ý:

Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020 và bãi bỏ các văn bản sau:

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP;

- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cán bộ công chức lãnh đạo.

A.Chi - H.Lê ẢNH: HOÀNG TRIỀU