Nghị định số 90/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13-8-2020 và có hiệu lực từ 20-8-2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, cuối năm 2020, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiến hành trước ngày 15-12-2020, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công khai kết quả đánh giá, xếp loại công chức cuối năm - Ảnh 1.

Cuối năm, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiến hành trước ngày 15-12-2020

Riêng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Đặc biệt, về việc thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, Nghị định quy định, cấp có thẩm quyền sẽ: Thông báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác; Quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác. Trong đó, ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Đồng thời, Điều 22 Nghị định 90 khẳng định: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

H.Lê