Nguyễn Văn Long (tỉnh Quảng Trị) hỏi: "Công ty tôi có trường hợp lao động nam năm nay 53 tuổi, đóng BHXH được 25 năm, đã chốt sổ BHXH chờ nghỉ hưu. Sau đó, công ty ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) để lao động nam làm bảo vệ nhưng người này không muốn tiếp tục đóng BHXH. Vì vậy, trong HĐLĐ, phần tiền lương, tiền công trả cho người lao động (NLĐ) gồm tiền lương và các khoản đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Xin hỏi, công ty thực hiện có đúng không? Lao động nam có thuộc đối tượng bắt buộc đóng BHXH không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, khoản 3, điều 2; khoản 5, điều 3 Luật BHXH năm 2014, khoản 2, điều 38 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi NLĐ bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng.

Trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH, trong thời gian chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng mà NLĐ tiếp tục tham gia BHXH thì được tính cộng nối thời gian công tác đã được ghi nhận trong quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH theo quy định.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp công ty nơi ông làm việc có một lao động nam năm nay 53 tuổi, 25 năm đóng BHXH, đã xác nhận sổ BHXH chờ nghỉ hưu, nhưng sau đó lại tiếp tục giao kết HĐLĐ mà thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì công ty phối hợp với NLĐ để lập hồ sơ đăng ký tham gia và đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ để cộng nối với thời gian đã đóng BHXH trước đây làm căn cứ tính hưởng BHXH sau này theo quy định.