Cụ thể, đối với các DN nợ tiền đóng BHXH, BHTN, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì DN có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN… bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ.

Chốt sổ cho người lao động khi doanh nghiệp nợ BHXH - Ảnh 1.

Khi DN sử dụng lao động đóng đủ số tiền chậm BHYT, cơ quan BHXH sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh đó cho NLĐ

Trường hợp DN chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH theo nguyên tắc NLĐ đóng tới thời điểm nào, xác nhận sổ tới thời điểm đó và NLĐ cầm sổ đó để tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng. Đặc biệt, sau khi DN đóng khoản tiền nợ thì sẽ xác nhận bổ sung tiếp theo cho NLĐ vào sổ BHXH.

Về BHYT, đối với DN chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, cán bộ BHXH sẽ thông báo cho DN sử dụng lao động, sau 2 lần gửi thông báo mà DN vẫn không nộp tiền thì mới thực hiện giảm giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Nếu NLĐ phát sinh chi phí khám chữa bệnh trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng sẽ không được chi trả khám chữa bệnh theo BHYT. Khi DN sử dụng lao động đóng đủ số tiền chậm BHYT, cơ quan BHXH sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh đó cho NLĐ.

Tin -ảnh: T.Ngôn