Theo đó, Nghị quyết 154/NQ-CP bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ là NLĐ trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương. Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi thời gian hỗ trợ NLĐ theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-4 và không quá 3 tháng; sửa đổi điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động được vay để trả lương ngừng việc cho NLĐ; sửa đổi quy định về điều kiện để người sử dụng lao động và NLĐ được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát những nội dung: việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ, việc vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, bảo đảm đúng đối tượng và công khai, minh bạch.

N.Tú