Chủ tịch và các Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (Khóa XI) - Ảnh 1.