Phạm Anh Quân (Hà Nội) hỏi: "Tôi sinh năm 1965, đã có 15 năm tham gia BHXH bắt buộc và hiện đang tham gia tiếp BHXH tự nguyện được gần 2 năm. Nay tôi muốn đóng BHXH tự nguyện luôn 1 lần để hưởng chế độ hưu trí thì có được không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Như vậy, để được hưởng lương hưu thì ông phải đóng BHXH từ đủ 20 năm và đủ 60 tuổi. Theo thông tin cung cấp, ông có tổng thời gian đóng BHXH là gần 17 năm (cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện). Do vậy, ông cần phải đóng BHXH (theo hình thức tự nguyện hoặc theo hình thức bắt buộc) cho đủ 20 năm thì đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Phương thức đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho thời gian còn thiếu áp dụng đối với người đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm. Trường hợp của ông chưa đủ điều kiện về tuổi đời (60 tuổi) nên không thuộc đối tượng đóng 1 lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.