Đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam trả lời: Điểm e khoản 1 điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày29-12-2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định: Người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Khoản 2 điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-2-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện hướng dẫn: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại khoản 2 điều 8 thông tư này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.