BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 3 điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP và khoản 1 điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định tiền lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động của NLĐ là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng và quyết định. Trường hợp trước khi Nghị định 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiền lương theo chức danh quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP về hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước. Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 89 Luật BHXH, NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động theo quy định pháp luật. Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp phải đóng BHXH đúng với tiền lương theo công việc hoặc chức danh ngành nghề của NLĐ.